Getting My טופס תביעה קטנה doc To Work

האתר יהא רשאי לשנות מעת לעת וללא הודעה מראש, את מגוון המוצרים שניתנים למימוש בגין הזיכוי האמור. הודעה על שינוי המגוון תתפרסם באתר.למען הסר כל ספק מובהר כי לא ינתן החזר כספי במקרה של ביטול רכישת

read more


A Secret Weapon For טופס תביעה קטנה

זאת ועוד; התובע ואחיו (המנהל עסק זהה) חתמו על טופס הזמנת הפרסום.הפסקת פעילות המועדון ביוזמת האתר תאפשר לחבר לממש את הנקודות ו/או הטבות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של חודש מיום ההודעה.אתר מידע וש

read more


About כתב תביעה קטנה טופס

האתר יהא רשאי לשנות מעת לעת וללא הודעה מראש, את מגוון המוצרים שניתנים למימוש בגין הזיכוי האמור. הודעה על שינוי המגוון תתפרסם באתר.- במידה וכנגד החזרת הפריט תוחזר התמורה במזומן ו/או יבוצע זיכוי ב

read more